Uchwała Nr 174/XLIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2006 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr II/6/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2007 rok środków finansowych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/392/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr II/6/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2007 rok środków finansowych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły oraz ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/392/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej zapisu § 1 polegającego na zabezpieczeniu w budżecie na 2007 r. środków w wysokości 32.000 zł na dowóz 6 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie oraz 2 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez naruszenie zasady roczności budżetu oraz kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na rok 2007.