Uchwała Nr 1/I/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr III/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie stawek od środków transportowych na rok 2007.

 

Stwierdza się nieważność § 2 uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr III/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie stawek od środków transportowych na rok 2007 w części dotyczącej stawek podatku od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 3 osie i jednocześnie dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – z powodu uchwalenia tych stawek w kwotach przekraczających górną granicę stawki dla tego rodzaju pojazdów, ogłoszoną w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 75, poz. 758), co było istotnym naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 lit. a w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 2/I/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Nędza Nr 0151/144/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Nędza Nr 0151/144/06 z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r. polegające na przekroczeniu przez Wójta Gminy ustawowych upoważnień do dokonywania zmian w budżecie, co stanowi naruszenie art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) a dotyczy rozdysponowania części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 17.160 zł.

 

Uchwała Nr 3/I/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 4 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr II/11/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2007 roku.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr II/11/06 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2007 roku w części obejmującej załącznik nr 2 opisany w § 1 uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), poprzez uzależnienie zwolnienia z podatku od nieruchomości od wartości przepracowanych godzin na cele społeczne, po uprzednim uzyskaniu opinii Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, co w istocie ma charakter ulgi podatkowej udzielanej na podstawie decyzji organu podatkowego, a nie przedmiotowego zwolnienia od podatku.