Uchwała Nr 18/IV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Chorzów Nr IV/27/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Chorzów Nr IV/27/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów oraz zwolnień z podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 2 pkt 1 i 2 tej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez uchwalenie zwolnień podmiotowych z podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr 19/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Mykanów Nr 25/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mykanów Nr 25/III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie bankowej obsługi budżetu Gminy z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na dokonaniu wyboru banku przez organ stanowiący, podczas gdy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) czynność ta należy do kompetencji organu wykonawczego.

  

Uchwała Nr 20/III/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 24/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kroczyce.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 24/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Kroczyce z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na uchwaleniu przez organ stanowiący wieloletniego programu inwestycyjnego w formie odrębnej uchwały, podczas gdy zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 21/IV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Godów Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Godów Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok w części dotyczącej wydatków (załącznik nr 2) w dziale 801, rozdziale 80195 obejmującej wydatki majątkowe na kwotę 40 000 zł, podczas gdy ten sam wydatek na zadanie – budowa hali widowiskowo- sportowej - w załączniku nr 7 – Wieloletni Program Inwestycyjny został zaplanowany w roku 2007 na kwotę 2 000 000 zł. Powyższa niezgodność stanowi naruszenie art. 184 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).