Na VIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 lutego 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr V/34/2007 z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007,
- uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie Nr IV/41/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie kosztów przygotowania projektu inwestycji komunalnej pn. Uporządkowanie gospodarki ściekwej w aglomeracji cieszyńskiej,
- uchwały Rady Gminy Tworóg Nr V/40/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów i opłaty targowej,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr V/56/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Czernichów Nr V/26/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Czernichów na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr V/43/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego,
- uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr V/45/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świerklaniec na 2007 rok,