Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 lutego 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IV/32/19  Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019,

- uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

- uchwała Nr III/28/18  Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,

- uchwała Nr 26/III/2019  Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok,

- uchwała Nr III/27/2018  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych,

- uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

- uchwała Nr III/17/2018  Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Częstochowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr 31/III/2018  Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Katarzyny w Woźnikach,

- uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego,

- uchwała Nr IV.56.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy,

- uchwała Nr IV.52.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030,

- uchwała Nr IV.55.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięciapożyczkidługoterminowejw WojewódzkimFunduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice- sołectwoTąpkowice(zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)".