Uchwała Nr 38/III/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części  obejmującej § 6 uchwały, w zakresie słów: " i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku" - z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 6k ust. 1- 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), polegającego na braku wymaganego czternastodniowego okresu pomiędzy urzędowym ogłoszeniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie.

 

Uchwała Nr 39/III/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w części § 4 ust. 1 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), polegającego na niezapewnieniu aktowi normatywnemu minimalnego czternastodniowego terminu wejścia w życie.

 

Uchwała Nr 40/III/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr VI/29/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/29/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w części § 4 ust. 1 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), polegającego na nadaniu aktowi normatywnemu nieuzasadnionego retroaktywnego charakteru.