Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 lutego 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 45/IV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika",

- uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2019-2028,

- uchwała Nr V/40/2019  Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

- uchwała Nr III/32/19 Rady Gminy Kozy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kozy dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,

- uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2019 roku na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022,

- uchwała Nr IV/42/2019  Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.