Uchwała Nr 52/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie  uchwały Nr V/26/18  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  31 grudnia 2018  r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok

 

§ 1

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok - z powodu:

- braku możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

- zaplanowania wydatków budżetu niezapewniających realizację zadań Miasta, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 53/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr III/32/2018  Rady Gminy Czernichów z dnia  28 grudnia 2018  r.  w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr III/32/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028 z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 w związku z art. 226 ust. 2a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wobec braku spełnienia ustawowego wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej oraz braku objaśnień uzasadniających przyjęte wartości.

 

Uchwała Nr 56/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr II/14/2018  Rady Gminy Węgierska Górka z dnia  6 grudnia 2018  r.  w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019.

 

 § 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Węgierska Górka  z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019,  z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 w związku z art. 20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), polegającego na niezapewnieniu aktowi normatywnemu należytej publikacji w roku poprzedzającym rok podatkowy.

 

Uchwała Nr 62/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr III/9/2018  Rada Gminy  Żarnowiec z dnia r. 28 grudnia 2018   w sprawie: zmiany budżetu Gminy Żarnowiec na 2018 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr III/9/2018 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żarnowiec na 2018 r. polegające na naruszeniu art. 217 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), poprzez ustalenie błędnej kwoty deficytu budżetowego.

 

Uchwała Nr 65/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IV/20/2018  Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia  28 grudnia 2018  r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3c w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), polegającego na nieprawidłowym ustaleniu ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Uchwała Nr 70/IV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie zarządzenia Nr 120.158.2018  Wójta Gminy Psary z dnia r. 31 grudnia 2018 w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2018 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Psary Nr 120.158.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie oraz planie finansowym na 2018 r., polegające na dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu, dotyczących rozdysponowania celowej rezerwy inwestycyjnej w kwocie 3.550,00 zł - na wydatki bieżące dotyczące obsługi długu, czyli na cele niezwiązane z przeznaczeniem powyższej rezerwy, czym naruszono art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).