Uchwała Nr 123/VII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IV/25/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia  4 lutego 2019  r.  w sprawie ustalenia ryczałtowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6j ust. 3c w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, niezgodnie z zakresem określonym w ustawie.

 

Uchwała Nr 124/VII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 5 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IV/27/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  31 stycznia 2019  r.  w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/27/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  31 stycznia 2019  r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w części zapisu zawartego w § 3 ust. 2 uchwały o treści: "wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi" - z powodu istotnego naruszenia prawa, przepisów art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), polegającego na nieuprawnionym objęciu poborem podatków w drodze inkasa - odsetek i opłaty prolongacyjnej, czym organ stanowiący Gminy wykroczył poza upoważnienie ustawowe.