Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 kwietnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Psary z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.,

- uchwała Nr V.68.2019  Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy,

- uchwała Nr IV/42/2019  Rady Gminy Wyry z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyry spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr IV/40/2019  Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Sośnicowice w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice",

- uchwała Nr VI/56/2019  Rady Gminy Ujsoły z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr V/47/2019  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zadania pn. "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku 2019" oraz w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

- uchwała Nr VII/45/2019  Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ogrodzieniec.