Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 kwietnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 101/VI/2019  Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła,

- uchwała Nr V/49/2019  Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024,

- uchwała Nr VII/56/2019  Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

- uchwała Nr VI/66/19  Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Katowicach w celu wykonania prac utrzymaniowych na cieku Hynek w 2019 roku,

- uchwała Nr VII/53/2019  Rady Gminy Czernichów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,

- uchwała Nr VII/54/2019  Rady Gminy Czernichów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028,

- zarządzenie Nr 30/2019  Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2018-2028.