Uchwała Nr 133/IX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 marca 2019  r.

 

w sprawie uchwały Nr II/27/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/27/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/510/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania i wykorzystania w części  obejmującej § 3 uchwały, w zakresie słów: " z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku" - z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), polegającego na braku wymaganego czternastodniowego okresu pomiędzy urzędowym ogłoszeniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie i równoczesnym nadaniu mu wstecznej mocy obowiązującej.

 

Uchwała Nr 134/IX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/43/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie odwołania inkasenta poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/43/19  Rady Gminy Świerklaniec z dnia  25 lutego 2019  r. w sprawie odwołania inkasenta poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust. 1  dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) w związku  z art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), polegającego na zaniechaniu opublikowania aktu prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Uchwała Nr 135/IX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 21 marca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/44/19  Rady Gminy Koszarawa z dnia  1 marca 2019  r.  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy Koszarawa na 2020 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/44/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy Koszarawa na 2020 rok, w części obejmującej słowa: "na 2020 rok" użyte w tytule uchwały i w § 1 - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nieuprawnionym zawężeniu wyodrębnienia funduszu sołeckiego do jednego roku budżetowego, czym naruszono art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.).