Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/103/19  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia oraz jej poboru w drodze inkasa,

- uchwała Nr VI/59/2019  Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych,

- uchwała Nr VI/54/19  Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2019 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- uchwała Nr 83/VI/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 marca 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach o wartości łącznej 25.860.000 zł,

- uchwała Nr VI/75/2019  Rady Miejskiej w Toszku  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019,

- uchwała Nr VI/76/2019  Rady Miejskiej w Toszku  z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek,

- uchwała Nr VI/78/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

- uchwała Nr VI/79/2019  Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2019 - 2035,

- uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2019 r.  w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr VII/54/2019  Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2019 roku,

- uchwała Nr VI/57/19  Rady Miasta Poręba z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zamiaru udzielenia dotacji celowej na rzecz Powiatu Zawierciańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie",

- uchwała Nr 44/VII/2019  Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu poprawy infrastruktury i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Blachownia na lata 2020 - 2024,

- uchwała r  V/29/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018  Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 - 2022,

- uchwała Nr V/30/2019  Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 rok.