Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 maja 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII/72/2019  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- uchwała Nr VI/46/2019  Rady Gminy Chybie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.