Uchwała Nr 199/XII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/103/19  Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia  25 marca 2019  r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia oraz jej poboru w drodze inkasa

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Bytomia oraz jej poboru w drodze inkasa z powodu istotnego naruszenia przepisów:

- art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu stawek opłaty targowej bez jej uprzedniego wprowadzenia na terenie miasta,

- art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu dziennej stawki opłaty targowej na Bytomskim Jarmarku Staroci, uzależnionej od m2 zajmowanej powierzchni, a nie od dokonywania sprzedaży,

- art. 15 ust. 1 i ust. 2 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), w związku z § 6 i § 145 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016, poz. 283) polegające na zastosowaniu nieprecyzyjnych i wzajemnie wykluczających się postanowień uchwały.