Uchwała Nr 242/XV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/88/2019Rady Miejskiej Mikołowa z dnia21 maja 2019r.  w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019  r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) oraz § 6, § 145 ust 2 i  § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) polegającego na nieuprawnionym uzależnieniu wysokości dotacji od wysokości kwoty ponoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  za dany miesiąc oraz na zastosowaniu nieprecyzyjnych postanowień uchwały.

 

Uchwała Nr 252/XV/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr V/44/2019  Rady Gminy Hażlach z dnia r. 29 maja 2019   w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr V/44/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).