Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 lipca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/57/19  Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kochanowice,

- uchwała Nr X/110/19  Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- zarządzenie Nr ORo.0050.371.2019  Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049.