Uchwała Nr 25/VII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr V/36/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Bytomia.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/36/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku Rady Miejskiej w  Bytomiu w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Bytomia w części dotyczącej § 5 od słów „z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.” z powodu istotnego naruszenia art. 5 w związku z art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), poprzez naruszenie zasady nie działania prawa wstecz (zasady zakazu retroakcji).

 Uchwała Nr 26/VII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 lutego 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 18/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku sakralnym wpisanym do rejestru zabytków.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr 18/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rady Gminy w Pawonkowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku sakralnym wpisanym do rejestru zabytków z powodu istotnego naruszenia art. 81 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), poprzez ograniczenie ustalonych zasad przyznawania dotacji na sponsorowanie prac wyłącznie przy zabytku sakralnym.