Uchwała Nr 32/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: uchwały Rady Gminy Chybie Nr V/37/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2007 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Chybie Nr V/37/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2007 r. polegające na braku wskazania źródła dochodów w § 1 uchwały rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe i § 3 rozdział 60016- Drogi publiczne gminne podjętej uchwały, czym w istotny sposób naruszono art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji.

 

Uchwała Nr 33/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 21/V/2007 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Kalety na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Kaletach Nr 21/V/2007 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Kalety na 2007 rok z powodu nieokreślenia celu przeznaczenia dla utworzonej w wysokości 19.685 zł rezerwy celowej (§ 8 uchwały budżetowej).

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niewskazanie celu na jaki utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa ma być przeznaczona.

  

Uchwała Nr 34/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 17/IV/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Kamienica Polska o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2007-2009 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 17/IV/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Kamienica Polska o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2007-2009 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na uchwaleniu przez organ stanowiący wieloletniego programu inwestycyjnego w formie odrębnej uchwały, podczas gdy zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 35/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Lyski Nr V/33/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Lyski Nr V/33/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w części dotyczącej § 1 ust. 3 z powodu istotnego naruszenia art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) poprzez odstąpienie od poboru opłaty prolongacyjnej, podczas gdy ustawa nie daje radzie gminy takiego uprawnienia.

 

Uchwała Nr 36/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 marca 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0152/10/07 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2007 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z wpłatą gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zamiast w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku dotyczącego wpłaty gminy do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.