Uchwała Nr 38/X/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr VI/34/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Miasta Lędziny na 2007 r. zadań dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów w Lędzinach: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Gimnazjum nr 2.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr VI/34/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Miasta Lędziny na 2007 r. zadań dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów w Lędzinach: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Gimnazjum nr 2 - z powodu istotnego naruszenia art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez naruszenie kompetencji organu wykonawczego do przygotowania projektu budżetu na
2007 rok.