Uchwała Nr 40/XI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: uchwały Rady Miasta Żory Nr 49/V/07 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok.

 

Stwierdza  się   naruszenie   prawa  w uchwale  Rady  Miasta  Żory  Nr 49/V/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok z powodu braku w § 1 pkt 2, w dziale 852 – Pomoc społeczna zapisów wskazujących jakiego rodzaju wydatków dotyczą zmiany, czym naruszono przepis art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych poprzez nieokreślenie szczegółowości zmian wydatków zgodnie z ustawą i uchwalonym budżetem.

 

 

Uchwała Nr 41/XI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kruszyna Nr IV/17/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na rok 2007.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kruszyna Nr IV/17/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na rok 2007 polegające na rozdysponowaniu przez organ stanowiący kwoty 17.312 zł z rezerwy ogólnej, podczas gdy zgodnie z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rezerwami dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

 

Uchwała Nr 42/XI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 3/V/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie planu finansowego MZKP w Tarnowskich Górach na rok 2007.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 3/V/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2007 z powodu:

-        określenia w § 2 uchwały jedynie łącznej kwoty rezerwy ogólnej i celowej bez wyodrębnienia wysokości poszczególnych rodzajów rezerw oraz nieokreślenia celu przeznaczenia dla utworzonej rezerwy celowej, czym naruszono w sposób istotny przepis art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

-        nieokreślenia przeznaczenia nadwyżki planowanych dochodów nad planowanymi wydatkami, czym naruszono w sposób istotny przepis art. 184 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

poprzez niewypełnienie ustawowych wymogów dotyczących możliwości tworzenia
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerw oraz określenia przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 43/XI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 marca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Brennej Nr VIII/36/07 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej na zakup ambulansu sanitarnego.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Brennej Nr VIII/36/07 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej na zakup ambulansu sanitarnego polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z pomocą finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5.187 zł na zakup ambulansu sanitarnego dla Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w rozdziale 85142- Kolumny transportu sanitarnego zamiast w rozdziale 85141- Ratownictwo medyczne.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez zastosowanie błędnej klasyfikacji wydatku dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na zakup ambulansu sanitarnego.