Na XIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 kwietnia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Poczesna Nr 0151/19/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budzecie i układzie wykonawczym gminy na 2007 rok,
- uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego Nr 89/VII/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiazań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację projektu "Centrum Sportu i Rekreacji w MOW w Herbach" w ramach Mechanizmu Fonansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr VIII/31/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zabezpieczenia w formie "weksla in blanco",
- uchwały Rady Powiatu w Cieszynie z dnia 26 marca 2007 roku Nr VI/45/07 w sprawie zmian budżetu powiatu,
- uchwały Rady Powiatu w Cieszynie z dnia 26 marca 2007 roku nr VI/47/07 w sprawie zwiększenia zakresu i wartości zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Cieszynie,
- uchwały Zarządu Powiatu w Cieszynie z dnia 28 marca 2007 roku Nr 60/ZP/III/07 w sprawie zmian układu Wykonawczego do budżetu powiatu na rok 2007,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 56 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 31/V/07 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 roku Nr V/38/07 w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 roku Nr V/39/07 w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 roku Nr V/40/07 w sprawie zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizacji zadania p.n.: "Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Kaczycach i Zebrzydowicach na potrzeby rekreacji dziecięcej - budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz upoważnienia Wójta Gminy Zebrzydowice do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na wydatki nieinwestycyjne,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 roku Nr V/41/07 w sprawie zabezpieczenia środków neizbednych do zapwneinia wykonalności finansowej projektu p.n.: "Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w Kaczycach i Zebrzydowicach na potrzeby rekreacji dziecięcej - budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w I i II kwartale jego rzeczowej realizacji w związku ze zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finanoswego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 marca 2007 roku Nr V/42/07 w sprawie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa przyszkolnego piłkarskiego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół w Kaczycach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr VIII/31/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie finansowego zabezpieczenia w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2008 realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Wojkowicach - etap II"