Uchwała Nr 51/XII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: uchwały Rady Miasta Radzionków Nr VIII/48/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych własnych na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze” w Radzionkowie”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Radzionków Nr VIII/48/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych własnych na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na „Księżej Górze” w Radzionkowie” z powodu istotnego naruszenia oraz art. 165 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), poprzez zabezpieczenie przedmiotową uchwałą środków finansowych na rok 2007, na realizację zadania w sytuacji, gdy podstawą gospodarki finansowej jest budżet gminy.