Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 lipca 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr VII/96/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Będzińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu Powiatu Będzińskiego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 50/VIII/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 195/XXV/2005 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.11.2005 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środkow transportowych,