Uchwała Nr  69/XX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 64/VIII/2007 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku Nr 64/VIII/2006 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji, w części § 2 ust. 1 uchwały określonej zapisem: „nie zaliczonemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku” z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) poprzez bezpodstawne ograniczenie kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 

Uchwała Nr 70/XX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Chybie Nr VIII/58/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Chybie.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Chybie Nr VIII/58/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Chybie z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie w § 1 ust. 1 punkcie 1 ww. uchwały zapisu: „kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% kosztów ponoszonych przez Gminę w przedszkolach gminnych po odliczeniu kwot wpłacanych przez rodziców w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem pkt

 

Uchwała Nr 71/XX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr IX/185/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr IX/185/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2007 rok w części dotyczącej § 5, w której dokonano zmian stawek kosztorysowych służących do rozliczania dotacji dla zakładu budżetowego MZGK na 2007 r. wg zestawienia, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 174 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z późn. zm.), polegające na zastąpieniu stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego stawkami kosztorysowymi służącymi do rozliczania dotacji.