Uchwała Nr 73/XXI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 lipca 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IX/97/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IX/97/07 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok w części dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2017 niewymagalnych w 2007 roku, do wysokości 2.500.000 zł w każdym roku na wydatki związane z przejęciem przez gminę obowiązków w zakresie zbiórki odpadów komunalnych (§ 6 pkt 6 uchwały) polegające na udzieleniu przez Radę Miejską upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadania, które nie zostało przejęte przez gminę. Stanowi to naruszenie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z późn. zm.) w związku z art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 74/XXI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr VIII/44/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr VIII/44/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, ze względu na istotne naruszenie przepisu art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.640.000 zł na zadanie, na którego finansowanie w budżecie na 2007 r. przewidziano pożyczkę w wysokości 2.500.000 zł.

 

Uchwała Nr 75/XXI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 lipca 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Popów Nr 42/VI/2007 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy PopówNr 42/VI/2007 z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów w części dotyczącej § 3 treści uchwały, polegającej na zwiększeniu wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75405 Komendy Powiatowe policji, wydatki bieżące o kwotę 62.890 zł, czym w sposób istotny naruszono art.13 ust. 4e pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. z 2002 r. nr 7 poz. 58 z późn. zm.) poprzez sfinansowanie z budżetu gminy wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji, zamiast przekazanie środków na wojewódzki fundusz wspierania policji.