Uchwała Nr 284/XVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr IX/116/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  18 czerwca 2019  r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/116/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty w części dotyczącej § 7 w zakresie zapisu "i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku." z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o wejściu w życie uchwały w terminie niezgodnym z ogólną zasadą, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 285/XVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr 64/V/2019  Rady Powiatu w Lublińcu z dnia  12 czerwca 2019  r.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 64/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego powiatu do przygotowania projektu uchwały budżetowej, czym naruszono art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 

Uchwała Nr 286/XVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr VI/56/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 12 czerwca 2019  r.  w sprawie udzielenia pożyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/56/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), polegającego na przekroczeniu przez Radę Gminy Hażlach zakresu upoważnienia ustawowego do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.

 

Uchwała Nr 287/XVII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr VI/57/2019  Rady Gminy Hażlach z dnia  12 czerwca 2019  r.  w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rudnik w Rudniku

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr VI/57/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rudnik w Rudniku, z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), polegającego na przekroczeniu przez Radę Gminy Hażlach zakresu upoważnienia ustawowego do udzielania pożyczek z budżetu Gminy.