Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 lipca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII/88/2019  Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały VII/70/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Wyry w 2019 r., w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła",

- uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Suszec z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,

- uchwała Nr  VIII/63/2019  Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2018 r Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 - 2022,

- zarządzenie Nr RG.0050.044.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,

- zarządzenie Nr RG.0050.045.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,

- uchwała Nr IX/54/2019  Rady Gminy Niegowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część  roku oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XII/124/19  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Zawiercie na lata 2019-2023 środków finansowych na promocje? miasta poprzez udział  zawierciańskich  drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej,

- uchwała Nr XII/125/19  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków finansowych na inwestycje w jednostkach pomocniczych - sołectwach w Gminie Zawiercie,

- uchwała Nr X/135/19  Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2049,

- zarządzenie Nr ORo.0050.371.2019  Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049.