Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 sierpnia2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

- uchwały Nr XI.108.2019  Rady Miasta Wojkowice z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę w 2019 r. całości wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2017 r. 

 

- uchwały Nr IX/84/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/404/18 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pilchowice.  

 

- uchwały Nr IX/57/2019 Rady Gminy Rajcza z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rajcza dla niepublicznych szkół, w tym prowadzących oddział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Rajcza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania uchwalonego uchwałą nr XLVIII/277/2018 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

- uchwały Nr IX/84/2019 Rady Gminy Psary z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII3092017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizacje projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.  

 

- uchwały Nr XI/110/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – etap IV 2019 rok.