Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 sierpnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koszarawa,

- uchwała Nr XIII/67/19  Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.