Uchwała Nr 306/XIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr VIII/75/2019  Rady Gminy Suszec z dnia  23 maja 2019  r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/75/2019  Rady Gminy Suszec z dnia 23 maja  2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawki tej opłaty w części dotyczącej § 5 w brzmieniu: " Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku",  z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o wejściu w życie uchwały w terminie niezgodnym z ogólną zasadą, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 308/XIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XII/124/19  Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  26 czerwca 2019  r.  w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Zawiercie na lata 2019-2023 środków finansowych na promocje? miasta poprzez udział  zawierciańskich  drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/124/19 Rady Miejskiej w  Zawierciu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Zawiercie na lata 2019-2023 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział zawierciańskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej, jak i projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej, czym naruszono art. 233 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

 

Uchwała Nr 309/XIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków finansowych na inwestycje w jednostkach pomocniczych - sołectwach w Gminie Zawiercie

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/125/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie na 2019 r. środków finansowych na inwestycje w jednostkach pomocniczych - sołectwach w Gminie Zawiercie z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy do przygotowania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej, czym naruszono art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

 

Uchwała Nr 311/XIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie zarządzenia Nr ORo.0050.371.2019  Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  31 maja 2019  r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Nr ORo.0050.371.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049, z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań wynikających z zawartej umowy wsparcia finansowego z dnia 14 września 2017 r., która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, co w konsekwencji spowodowało brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Piekary Śląskie.

 

Uchwała Nr 312/XIX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 23 lipca 2019 r.

 

w sprawie Zarządzenia Nr ORo.0050.426.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049

 

 § 1.

 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Nr ORo.0050.426.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049, z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań wynikających z zawartej umowy wsparcia finansowego z dnia 14 września 2017 r., która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki, co w konsekwencji spowodowało brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Piekary Śląskie.