Uchwała Nr 335/XXI/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie uchwały Nr XIII/67/19  Rady Gminy Gilowice z dnia  29 lipca 2019  r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/67/19 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6n ust. 2 w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) polegającego na bezpodstawnym nałożeniu obowiązku załączenia do deklaracji dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w innej gminie, bądź innym kraju, wykonywaniu pracy lub nauki w innym miejscu niż wynikające z zameldowania, jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości a podaną w deklaracji.