Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 października 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 81/XIV/2019  Rady Gminy Rędziny z dnia  10 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.