Uchwała Nr 115/XXXIV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XVII/144/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie uchwalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

 

            Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Świerklaniec Nr XVII/144/07 z dnia 24 października 2007 r. w sprawie uchwalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, polegające na:

1) nieokreśleniu w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 okresu realizacji dla zadań:

- w poz. 3  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sołectwa Nowe Chechło podłączenia dodatkowe”,

- w poz. 8 pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nakle”,

- w poz. 9 pn. „Wymiana c.o. i modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Świerklańcu”,

- w poz. 18 pn. „Modernizacja bazy sportowej w Nakle poprzez budowę domu sportowca”,

2) niezgodności wskazanego okresu realizacji z okresem, na który zaplanowano wydatki dla zadania w poz. 6 pn. „Budowa fragmentu ul. Orzechowskiej w Nakle”.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 166 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niewypełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego określenia okresu realizacji oraz ustalenia niespójnego okresu realizacji
z okresem, na który zaplanowano wydatki.