Uchwała Nr 116/XXXV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XIII/61/07 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XIII/61/07 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 rok  polegające na:

-  dokonaniu zmian w planowanych dochodach bez określenia ich źródeł, czym w sposób istotny naruszono przepisy art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- dokonaniu zmian w planowanych wydatkach bez podziału ich na rozdziały klasyfikacji budżetowej i bez wyodrębnienia wydatków bieżących i majątkowych, czym w sposób istotny naruszono przepisy art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 117/XXXV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 listopada 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XII/76/07 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej na 2008r.

 

Stwierdza się nieważność § 5 uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XII/76/07 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej na 2008r. w części dotyczącej powierzenia funkcji inkasentów:

- członkom OSP Świerklany i Jankowice w przypadku imprez zbiorowych w dni świąteczne,

-   pracownikom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w dni powszednie,

co nie spełnia wymogu jednoznacznego określenia inkasentów opłaty targowej i z tego tytułu stanowi istotne naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).