Uchwała Nr 393/XXVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchwały Nr XII/277/19  Rady Miasta Katowice z dnia  26 września 2019  r.  w sprawie współprowadzenia oraz współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach

 § 1.

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/277/19  Rady Miasta Katowice z dnia  26 września 2019  r. w sprawie współprowadzenia oraz współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach w części dotyczącej zapisu § 2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy do przygotowania projektów uchwał budżetowych na lata 2020-2022, czym naruszono art. 233 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

 

Uchwała Nr 394/XXVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 października 2019 r.

 w sprawie uchwały Nr XIX/147/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  30 września 2019  r.  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2030

 § 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/147/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  30 września 2019  r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2030 z powodu zmiany załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej bez zmiany załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, co spowodowało wewnętrzną sprzeczność w zakresie wykazywanych danych  i brak realistyczności wieloletniej prognozy finansowej, czym naruszono art. 226 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

 Uchwała Nr 395/XXVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 października 2019

w sprawie uchwały Nr XV/98/2019  Rady Miejskiej Będzina z dnia  26 września 2019  r.  w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028

 § 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XV/98/2019  Rady Miejskiej Będzina z dnia  26 września 2019  r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028. z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.)  oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań finansowych wynikających z umowy wsparcia zawartej w dniu 31 października 2017 roku, zmienionej aneksem z dnia 26 czerwca 2018 roku, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, co w konsekwencji powoduje brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Będzin.

  

Uchwała Nr 396/XXVIII/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 października 2019 r.

 w sprawie Zarządzenia Nr 0050.303.2019  Prezydenta Miasta Będzina z dnia  30 września 2019  r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028

 § 1. 

Stwierdza się nieważność Zarządzenia Nr 0050.303.2019  Prezydenta Miasta Będzina z dnia  30 września 2019  r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 - 2028 z powodu istotnego naruszenia art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.)  oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1767) poprzez niewliczenie do kwoty długu zobowiązań finansowych wynikających z umowy wsparcia zawartej w dniu 31 października 2017 roku, zmienionej aneksem z dnia 26 czerwca 2018 roku, która wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu, co w konsekwencji powoduje brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie kwoty długu Miasta Będzin.