Uchwała Nr 51/IX/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 kwietnia 2008 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Niegowie Nr 97/XVII/2008 z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

 

            Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w Niegowie Nr 97/XVII/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 polegające na zaplanowaniu w wydatkach w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 90.000 zł na rzecz ochotniczych straży pożarnych, czym naruszono art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którymi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.