Uchwała Nr 56/XII/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 8 maja 2008 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Żory Nr OR. 0151 – 314/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2008 r. oraz zmiany układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Żory Nr OR. 0151 – 314/08 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2008 r. oraz zmiany układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r., polegające na zaplanowaniu wydatków na pomoc dla repatriantów w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 – Składki na fundusz pracy zamiast w § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Działaniem takim naruszono § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację tych wydatków.