Uchwała Nr 71/XVI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2008 roku

dotycząca:  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XX/195/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały  Rady Powiatu Raciborskiego Nr XX/195/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania pn.: ”Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 1” z powodu postanowienia Rady o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, czym  naruszono w sposób istotny przepisy art. 12 pkt 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez naruszenie wyłącznej kompetencji organu stanowiącego do zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Uchwała Nr 72/XVI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lipca 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIV/258/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Podwyższenie kwalifikacji piekarskiej kadry oświatowej”.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XXIV/258/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta w Piekarach Śląskich projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Podwyższenie kwalifikacji piekarskiej kadry oświatowej” z powodu uchwalenia w § 2, że wkład własny gminy „zostanie uruchomiony z rezerwy ogólnej”, czym naruszono w sposób istotny art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący wyłącznej kompetencji organu wykonawczego do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu terytorialnego.