Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr RZ.0050.090.2021 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r.,

- zarządzenie Nr PM-3917/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia  8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2021 rok,

- zarządzenie Nr 212/WBU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021,

- zarządzenie Nr 241/WBU/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej oraz zmian w planie finansowym udań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021,

- uchwała Nr XXVI/532/21 Rady Miasta Tychy z dnia 25marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.