Uchwała Nr 10/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca:  zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 706/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Prezydenta Mysłowic Nr 706/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta w części dotyczącej ujęcia w § 2 uchwały w Dziale 750 - Administracja Publiczna, Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, dopłaty do ubezpieczenia pracowników w kwocie 3680 zł - czym naruszono art. 35 ust. 2 i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w ten sposób, że zaplanowano w budżecie wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie pracowników urzędu, będących jednocześnie członkami samorządu zawodowego, co w sposób oczywisty jest niezwiązane z realizacją zadań gminy, albowiem zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa ( Dz. U. Nr 220, poz. 2174), wyłącznie członek izby samorządu zawodowego jako osoba fizyczna podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a obligatoryjna składka ubezpieczeniowa oraz składki członkowskie winny być pokryte ze środków własnych członka samorządu zawodowego.

 

Uchwała Nr 11/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr XXXIV/314/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/314/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok, polegające na zaliczeniu wpływów w kwocie 62.434 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, do grupy dochodów bieżących, czym naruszono art. 165a ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym do dochodów majątkowych zalicza się m.in. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Uchwała Nr 12/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, polegające na:

 - zaplanowaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zarządu Dróg Powiatowych, tj. jednostki budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na zadania polegające na budowie kanalizacji deszczowej, czym naruszono art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1-3

- określeniu w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu oraz w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały Rady Powiatu, wydatków na 2009 rok w wysokości nieodpowiadającej planowanym wydatkom budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku, określonym w załączniku nr 6 do Uchwały.

Powyższa niezgodność stanowi naruszenie art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez ustalenie niespójnych ze sobą wysokości planu wydatków budżetu Powiatu na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego oraz realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 

Uchwała Nr 14/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca:  Zarządzenia Nr BA/192/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Nr BA/192/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2008 rok, z powodu:

- zmniejszenia planu wydatków w układzie wykonawczym budżetu miasta (§ 2 Zarządzenia), w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w grupie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.500 zł oraz zwiększenia planu w tym samym dziale, rozdziale i grupie o kwotę 52 zł w sytuacji gdy wcześniejszą zmianą planu wydatków budżetu (§ 1 Zarządzenia) dokonaną w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszono wydatki w tej w grupie o kwotę 2.474 zł

- zwiększenia planu wydatków w układzie wykonawczym budżetu miasta (§ 2 Zarządzenia), w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w grupie: pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.592 zł oraz zmniejszeniu planu w tym samym dziale, rozdziale i grupie o kwotę 144 zł w sytuacji gdy wcześniejszą zmianą planu wydatków budżetu (§ 1 Zarządzenia) dokonaną w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki w tej w grupie o kwotę 2.474 zł

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez niezgodność układu wykonawczego wydatków z dokonaną wcześniej zmianą planu wydatków budżetu.

 

Uchwała Nr 15/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca:  Uchwały Nr XXXII/561/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Chorzów na rok 2009.

 

Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XXXII/561/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Chorzów na rok 2009 w części dotyczącej ustalenia dotacji dla Przedszkoli Gminy Chorzów z powodu zaniechania określenia stawki dotacji przedmiotowej i określenia wysokości dotacji w kwotach:

- 1.800 zł do programu z zakresu kultury

- 10.000 zł do projektu z zakresu współpracy z zagranicą

- 1.200 zł do programu zdrowotnego

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zgodnie z którym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, kalkulowane według stawek jednostkowych.

 

Uchwała Nr 16/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXII/158/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXII/158/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie  uchwalenia  budżetu gminy na rok 2009, polegające na naruszeniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r.  w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.), poprzez zaklasyfikowanie części wydatków, w wysokości 27.000,00zł, związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zamiast w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Uchwała Nr 17/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXII/159/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach Nr XXII/159/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008, polegające na naruszeniu przepisów art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) poprzez brak określenia przeznaczenia nadwyżki budżetu w wysokości 1.076.000,00 zł uzyskanej w wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 18/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce Nr 85/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Kroczyce Nr 85/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008, polegające na naruszeniu przepisów art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) poprzez ustalenie układu wykonawczego dochodów budżetu gminy w sposób niezgodny ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy. W układzie wykonawczym wprowadzono źródła dochodów, które nie występowały w budżecie gminy.

 

Uchwała Nr 19/III/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 lutego 2009 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 181/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego do rachunku dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 181/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego do rachunku dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych z powodu istotnego naruszenia art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) określającego kompetencje zarządu jednostki samorządu terytorialnego do opracowania wyłącznie szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu.