Uchwała Nr 67/XIX/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 września 2009 r.

 

dotycząca : Rady Gminy Węgierska Górka Nr XXIII/220/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac związanych z realizacją projektu odnowy drewnianego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie.

 

Stwierdza   się   nieważność   w  całości   uchwały   Rady   Gminy   Węgierska   Górka Nr XXIII/220/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac związanych z realizacją projektu odnowy drewnianego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o udzieleniu w roku budżetowym 2010 dotacji w wysokości 30.000 zł na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac  związanych  z  realizacją  partnerskiego  projektu  pn. „Odnowa  kościoła  Św.  Katarzyny  Aleksandryjskiej  w Cięcinie” czym naruszono art. 165 ust. 3 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).