Uchwała Nr 113/XXVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2009 roku

dotycząca: uchwały Nr 350/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego – dokumentacja budowy chodnika przy ul. Gliwickiej w Drogobyczy.

           

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 350/XXXII/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego – dokumentacja budowy chodnika przy ul. Gliwickiej w Drogobyczy w części dotyczącej § 1 tej uchwały, w którym Rada Miejska postanowiła o wydzieleniu w budżecie środków w kwocie 65.880 zł na opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 908 tj. ul. Gliwickiej w Drogobyczy, celem przekazania tej dokumentacji Województwu Śląskiemu jako pomoc rzeczową co było istotnym naruszeniem przepisów art. 35 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), z których wynika, że wydatki na budowę dróg wojewódzkich ponosi się z budżetu województwa samorządowego a nie z budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 114/XXVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr 351/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego – dokumentacja na odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 908 w Piasku (ul. Wolności).

           

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 351/XXXII/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego –dokumentacja na odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 908 w Piasku (ul. Wolności), w części dotyczącej § 1 tej uchwały, w którym Rada Miejska postanowiła o wydzieleniu w budżecie środków w kwocie 20.826 zł na opracowanie dokumentacji na odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 908 w Piasku celem przekazania tej dokumentacji Województwu Śląskiemu jako pomoc rzeczową co było istotnym naruszeniem przepisów art. 35 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego wydatki (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), z których wynika, że wydatki na budowę, przebudowę i remonty dróg wojewódzkich ponosi się wydatki z budżetu województwa samorządowego a nie z budżetu gminy.

 

Uchwała Nr 115/XXVI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 grudnia 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 1 pkt 2 lit.d, tj. ustalenia stawki podatku od powierzchni gruntów zajętych pod drogi z powodu istotnego naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit.c w związku z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez uchwalenie stawki podatku dla przedmiotu opodatkowania niepodlegającego opodatkowaniu z mocy ustawy.