Uchwała Nr 84/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania w części obejmującej słowa „uwzględniając kandydatów – radnych Rady Miejskiej wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej” oraz „który w uzasadnionych przypadkach może odmówić zgody na zawarcie umowy dotacji. Uzasadnienie decyzji Burmistrza przekazywane jest niezwłocznie do wiadomości Komisji” zawarte odpowiednio w § 3 pkt 1 i pkt 4 załącznika do wymienionej wyżej uchwały Rady Miejskiej w ... z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez wykroczenie przez Radę Miejską poza przysługującą jej kompetencję do określania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i naruszenie kompetencji Burmistrza do określania sposobu wykonania uchwał i wykonania budżetu w związku z zobowiązaniem Burmistrza do uwzględnienia w składzie komisji ds. udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także „przyznaniem” Burmistrzowi przez Radę Miejską posiadanego już przez niego z mocy ustawy prawa do odmowy zawarcia umowy dotacji w uzasadnionych przypadkach oraz nałożenia na niego obowiązku niezwłocznego przekazania uzasadnienia decyzji o odmowie zawarcia umowy dotacyjnej komisji ds. udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

 

Uchwała Nr 85/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w ... Nr ... z dnia ... w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania - z powodu istotnego naruszenia art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez ustalenie trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania w odniesieniu do zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), mimo braku do tego ustawowej kompetencji oraz faktu, iż kwestie te uregulowane zostały już w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Nr 86/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu ... Nr ... z dnia ...  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu ... Nr ... z dnia ...  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z powodu naruszenia art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku Przepisy wprowadzające ustawęo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 87/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy ... Nr... z dnia ... roku w sprawie ukaładu wykonawczego budżetu Gminy ... na 2004 rok.

Stwierdza się nieważność w całości zarządzenia Wójta Gminy ... Nr ... z dnia ... w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy ... na rok 2004 z powodu naruszenia art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. z 2002 roku Nr 7, poz. 58 z późn. zm.), oraz art. 126 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 88/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy w ... Nr ... z dnia  ... w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy w ... Nr ... z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok polegające na błędnej klasyfikacji dochodów i wydatków dotyczących przedszkoli w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 89/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy w ... Nr ... z dnia ... w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004. 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy w ... Nr ... z dnia ... w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2004 polegające na błędnej klasyfikacji dochodów i wydatków dotyczących przedszkoli w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz. 634 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 90/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

dotycząca: rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy ... z dnia ... Nr ... do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2004 roku.

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy ... pismem Nr ... z dnia ... do wniosków nr 2, 6 i 8 ujętych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2004 roku Nr WK-0901/6/2004.

 Uwzględnia się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy ... do wniosku nr 4 ujętego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2004 roku znak:WK-0901/6/2004.

 

Uchwała Nr 91/XVII/2004

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 maja 2004 roku

dotycząca: rozpatrzenia zastrzeżeń Zarządu Zakładu ... w ... z dnia ... do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 marca 2004 roku.

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Zarząd Zakład Budynków Miejskich Spółka z o.o. w ... do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, tj:

-         do wniosku pokontrolnego Nr 1 w części dotyczącej stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) przy udzielaniu zamówień w imieniu spółki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiadającym poprzednio obowiązującemu przepisowi zawartemu w art. 4 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

-         do wniosku pokontrolnego Nr 2.

Uwzględnia się zastrzeżenia do wniosku nr 1 w części dotyczącej udzielania zamówień w imieniu wspólnot mieszkaniowych, jeżeli zamówienie finansowane jest w ponad 50% ze środków publicznych.