Uchwała Nr 3/I/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok.

 

 

Stwierdza się nieważno¶ć uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/7/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok w czę¶ci obejmuj±cej § 6, naruszaj±cy w istotny sposób przepis art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póĽn. zm.), poprzez wprowadzenie zwolnień podmiotowych od opłaty targowej.

 

 

Uchwała Nr 5/I/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z  dnia  10 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Gliwice od uchwały Nr 4100/IV/212/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku IV Składu Orzekaj±cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

 

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Gliwice od uchwały Nr 4100/IV/212/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku IV Składu Orzekaj±cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.