Uchwała Nr 99/XII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w  Katowicach

z dnia 12 maja 2011 roku

 

w sprawie : uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011.

 

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2011 polegające na dokonaniu zmian w planie wydatków, w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w wydatkach bieżących, poprzez zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych a zwiększenie dotacji na zadania bieżące o 30.000 zł bez dokonania jednoczesnej zmiany właściwych zestawień planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określonych właściwymi załącznikami do uchwały Rady Miasta Wojkowice Nr V/21/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011, czym naruszono art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).