Uchwała Nr 179/XXV/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 października  2011 roku

w sprawie: stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w uchwale Nr X/131/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 r. „Uchwała Budżetowa na 2011 rok”.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr X/131/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 14 grudnia 2010 r. „Uchwała Budżetowa na 2011 rok„ z powodu dokonania przez organ stanowiący zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w wysokości 300.000 zł na wydatki w zakresie oświaty, czym naruszono przepis art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z którym zmiany przeznaczenia rezerwy celowej budżetu gminy dokonuje organ wykonawczy gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.