Uchwała Nr 198/XXVI/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie: stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Ślemień
Nr XII/71/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XII/71/2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 191/XXVI/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 listopada  2011 roku

 

w sprawie : Uchwały Nr 157/11 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2011 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 157/11 Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2011 r. w części  dotyczącej:

- zmniejszenia w § 2 pkt 1 rezerwy ogólnej (sklasyfikowanej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) o kwotę 23.620 zł,

- zwiększenia w § 2 pkt 1 planowanych wydatków w dziale  801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.620 zł

z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez przekroczenie przez Zarząd Powiatu Będzińskiego ustawowego zakazu zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej.