Uchwała Nr 213/XXVII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w  Katowicach

z dnia  16  listopada  2011  roku

w sprawie: uchwały Nr BR.0007.9.53.2011 Rady Gminy Gaszowice z dnia
27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2011.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr BR.0007.9.53.2011 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2011, polegające na dokonaniu zmian w planie wydatków, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach bieżących, poprzez zwiększenie wydatków w grupie dotacji na zadania bieżące o 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Ośrodka Kultury w Czernicy, bez dokonania jednoczesnej zmiany Załącznika Nr 8 do uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr BR.0007.1.2.2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, czym naruszono art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 207/XXVII/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 16 listopada 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Gminy Świnna Nr XIV/81/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

          Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Świnna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, polegające na braku zamieszczenia w podjętej uchwale  objaśnień przyjętych wartości prognozy, czym naruszono art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).