Na XXIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 września 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 606/BF/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 roku w sprawie dokonania zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXI/186/04 z dnia 12.01.2004 r. w sprawie budżetu miasta Zabrza na rok 2004 oraz w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze Nr 48/BF/2004 z dnia 28.01.2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej,

- uchwały Rady Gminy Gaszowice Nr XXV/155/2004 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową,

 

Ponadto rozpatrywane będzie odwołanie od uchwały Nr 4100/VII/126/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. VII Składu Orzekającego w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ślemień informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.